**تعمیر انواع سینما خانگی**

سینمای خانگی ابزاری است جهت حجم دادن به صوت وصداهای با فرکانس پایین را به صورت قابل توجهی افزایش میدهد اگر بخواهیم اجزای آنرا جداگانه تفکیک کنیم بایستی ابتدا اسپیکرهای مرکزی وجانبی وپشتی وسپس ساب ووفر را جهت افزایش فرکانسهای پایین را که بعهده دارند را نام برد فیلمها بر اساس فرمت پخش صدا میتواند فرکانسهای متفاوتی در ساب داشته باشنداگر بخواهیم صوت را از تلویزیون به طرف ساب انتقال دهیم بایستی با استفاده از کابل aux که در پشت امپلی فایر دستگاه میباشد متصل وسر دیگر کابل را به پشت تلویزون به باند چپ وراست یعنی رنگ سفید وقرمز متصل کرد وبا استفاده از سیستم داخلی ساب تنظیمات را رویaux قرار دهیم در نتیجه صدای تلویزیون از طریق کابل به سمت آمپلی فایر انتقال داده شده ودر ساب تقویت شده وفرکانس ان افزایش میابد در نتیجه در خروجی ساب از طریق اسپیکرها افزایش صوت را خواهیم داشت.

سینما خانگی

توان صدا در سینما خانگی

توان اسپیکرها باتوجه به مدل ساب متفاوت میباشدیکی دیگر از روشهای انتقال صدا از تلویزیون به ساب استفاده از پورت اپتیکال از تلویزیون به سمت سینما خانواده است برروی تلویزیون کانکتور اپتیک دیجیتال خروجی وجود دارد وبرروی سینما خانگی پورت اپتیک ورودی وجود دارد به وسیله این کابل اپتیک انتقال صدا به سمت سینما خانگی انجام میشود.یکی دیگر از روشهای انتقال صدا از تلویزیون به سمت سینما خانگی استفاده از هدفون میباشد در تلویزیون هایی که خروجی هدفون داره یکسر هدفون که اتصال یک به دو داره سر اول آنرا به تلویزیون واتصال دو سر را به پورت پشت سینما خانگی به قسمت audioوصل میکنیم .طریقه نصب اسپیکرها بایستی به صورت 45 درجه نسبت بهم قرار گیرند تا یک نقطه همگرایی وجود داشته باشند. عملیات تقویت کنندگی در ساب بوسیله آیسیlm386 انجام میشودالبته این آیسی به تنهایی عملیات تقویت کنندگی را انجام نمیدهد بله مجموعه ای ازقطعات در کنار این آیسی باعث تقویت صوت میشود.آمپلی فایرهای مختلفی در بازار وجود دارد کبر اساس توان یا وات مشخص میشوند مثلاً 100 وات یا 200 وات و500 وات وغیره .مقدار انرژی در این آمپلی فایرها بستگی به المانهایی چون طراحی وساختار بلوک دیاگرام قطعات کنار هم دارند .

در نهایت بستگی به توان اسپیکر وساختار داخلی بلندگو داردزیرا نوع آهن ربای استفاده شده در بلندگو وسیم پیچ بکار رفته در بلندگو وهمچنین دیافراگمی که دراثر ارتعاش هوا ودر نتیجه باعث تولید صدا میشود میتواند تولی صدا را کم وزیاد ویا به حالت بم در اورد.بنابراین یک مجموعه از عوامل در کنار هم باعث تولید صدای خوب ورسا درخروجی میگردد.بسیاری از سینما خانگی های عرضه شده در بازار فاقد استاندارد های لازم و دارای توانهای غیر واقعی هستند بنابراین از دو روش میتوان صحت وسقم توان واقعی در خروجی سینما خانگی واسپیکرها پی برد ابتدا در صورتیکه اطلاعات کاملا برقی والکترونیکی داشته باشیم با یستی خروجیهای اسپیکرها را جداگانه تست واهم گیری کنیم وهمچنین از ادوات داخلی سینما خانگی (ساب) اطلاعات کاملی داشته باشیم تا خروج واقعی ساب ووفر را از هم تمییز دهیم.دوم اینکه در صورت عدم اطلاعات کافی بایستی به صورت عملی عملیلت کنترل صدا را در اسپیکرها مشاهده نماییم .در صورتیکه از توان واقعی اسپیکرها اطمینان حاصل کردیم بایستی خروجی ساب را به اسپیکرها متصل کنیم با توجه به توان ساب بایستی میزان لرزش وبم بودن صدا را با مقدار واقعی درج شده در خروجی ساب مقایسه کنیم.

در ساب تقویت کننده های مختلفی وجود دارد که مهمتریت آن تقویت کننده بیس مشترک وامیتر مشترک وکلکتور مشترک وبراساس نوع کلاس میتوان کلاس نوع A,B,C,AB را نام بردو برای تقویت کننده های قدرت در ساب میتوان از تقویت کننده های دارلینگتون وپوش پول وتقویت کننده های تفاضلی ودر نهایت از تقویت کننده تک ترانزیستوری قدرت جهت افزایش وتولید صوت میتوان نام برد.