تعویض موتور اسکنر اپسون

تعویض موتور اسکنر اپسون NX230

تعویض موتور اسکنر اپسون

مرحله 1- موتور اسکنر

مرحله 1- موتور اسکنر

قبل از انجام هر کاری پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.

 • پرینتر را بچرخانید به طوریکه دکمه های جلوی روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در سمت راست پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، پیچ را بردارید.

پیچ را در جای امنی بگذارید تا بعدا به آن دسترسی داشته باشید.

مرحله 3

مرحله 3

 • بالای پرینتر را به چرخانید تا اینکه داخل پرینتر قابل مشاهده باشد.
 • یک کابل نواری سفید در گوشه راست پرینتر قرار دارد.
 • این کابل را هرگز قطع نکنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • اسکنر را روبه بالا قرار دهید تا اینکه به زیر آن دسترسی داشته باشید و چیزی مانند یک قطعه استیروفوم را زیر آن قرار دهید به طوریکه نوار سفید جدا نشود.
 • چهار پیچ #2 فیلیپس 3 میلیمتری در امتداد لبه را بردارید.

پیج ها را در جای امنی قرار دهید تا بعدا به آنها دسترسی داشته باشید.

مرحله 5

مرحله 5

 • درز بین لایه بیرونی پرینتر و داخل پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، اسکنر را از قسمت بالا به آرامی در امتداد این درز بلند کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پایین اسکنر را جدا کنید.
 • پایین اسکنر را به چرخانید تا اینکه در بالای پرینتر قرار بگیرد.

در اینصورت به موتور دسترسی دارید.

مرحله 7

 • میله اسکنر را به آرامی بلند نموده تا اینکه از اسکنر برداشته شود.
 • کابل نواری سفید را از این میله جدا کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • دو پیچ #2 فیلیپس 3 میلیمتری در زیر میله اسکنر که به موتور نقره ای متصل است را بردارید.
 • موتور را به آرامی به بالا بکشید تا از میله اسکنر برداشته شود.