تعویض موتور اسکنر اپسون

تعویض موتور اسکنر اپسون NX305

تعویض موتور اسکنر اپسون

مرحله 1- موتور اسکنر

مرحله 1- موتور اسکنر

قبل از انجام هر کاری پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.

 • پرینتر را بچرخانید به طوریکه پشت آن روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در سمت راست پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، پیچ را بردارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • دریچه پرینتر را باز کنید.
 • در حالیکه پرینتر روبروی شما قرار دارد، سمت راست دریچه پرینتر را بلند نموده و به سمت چپ حرکت دهید تا برداشته شود.
 • به هنگام برداشتن دریچه مراقبت نوار سفید و سیم های متصل به آن باشید.
مرحله 4

مرحله 4

 • در حالیکه پرینتر روبروی شما قرار دارد، دریچه اسکنر را باز کنید تا پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در بالا و سمت چپ اسکنر دیده شود.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، این پیچ را باز کنید.
مرحله 5

مرحله 5

 • 6 پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در زیر دریچه پرینتر را مشخص و بردارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • سه گیره­ در جلوی دریچه پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، گیره ها را آزاد کنید و به دقت دریچه را بلند کنید.
مرحله 7

مرحله 7

 • تسمه­ی متصل به موتور اسکنر را شناسایی کنید و به دقت از دنده بیرون بکشید.
مرحله 8

مرحله 8

 • دو پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری را از قطعه موتور اسکنر بردارید.
 • قطعه موتور اسکنر را از محفظه اش به دقت بلند کنید تا به سیم کشی آسیبی وارد نشود.
مرحله 9

مرحله 9

 • قطعه موتور اسکنر را به چرخانید تا اینکه موتور اسکنر دیده شود.
 • دو پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری را از این قطعه و سپس موتور را بردارید.