ساختار وشماتیک مانیتورهای PC شبیه به تلویزیون های LED,LCDمیباشد.مانیتورها نیز مدار تغذیه مشابه به مدار تغذیه تلویزیون دارد با این تفاوت که مقدار جریان مصرفی با توجه به اینچ مانیتور واندازه وابعاد آن با سایر تلویزیون ها کمتراست وتفاوت دیگر آن در پورتهای آن میباشد وتصویر توسط پورت VGAاز کیس کامپیوتر گرفته وارتباط پورتی VGAبه VGAداردتفاوت مانیتور با تلویزیون در برد تیکان ان است که مانیتور فاقد این برد است وتصویر در مین ساخته وپردازش میشود.

دو آیسی در برد مین وجود دارد به نام CPU,GPU که وظیفه این دو آیسی پردازش تصویر وتولید رنگ را برعهده دارد وورودیهای VGA,HDMI,AV بطور مستقیم به این آیسی وصل میشودوخروجی تصویر مستقیماً به پنل متصل است وجاروب این تصویر توسط این آیسی انجام میگردد. این آیسی برنامه خود را از آیسی EPROM میگیرد. درواقع منودستگاه وتنظیمات رنگ وکلیه ورودی وخروجی برنامه در آیسی EPROMنوشته میشودضمناً یک کریستال راه انداز جهت روشن کردن CPU در ساختار برد وجود دارددر صورت خرابی کریستال باعث خاموشی کلی دستگاه میباشد.جهت تست کریستال ابتدا دستگاه را روشن میکنیم سپس توسط دستگاه مولتی مترسیم مشکی مولتی متر که منفی میباشد به بدنه دستگاه میزنیم وسیم مثبت مولتی متر را به تک تک پایه ها میزنیمدر دوپایه ولتاژی را نشان میدهد.اختلاف ولتاژدو پایه باید کمتر از2/. باشد در این صورت کریستال سالم میباشد.در صورت پاک شدن برنامه در آیسی فلش بایستی مجدداً برنامه را در داخل آیسی دانلود کنیمدر صورت نداشتن برنامه آیسی بایستی مدل تلویزیون وتایپ آیسی را از اینترنت سرچ کرده وبیس برنامه رااز سایت مربوطه آپلود کنیم وتوسط پروگرامر آیسی راداخل پروگرامر گذاشته وتوسط نرم افزار مربوطه برنامه را از طریق کابل مخصوص به داخل آیسی دانلود میکنیم.در صورت نداشتن تصویر ویا سیاه شدن تصویر اگر آیسی فلش را مجدداً ریکاوری کردیم وبرنامه را داخل ان دانلود کردیم ولیکن باز تصویر بالا نیامد بایستی کل برد مین را تعویض کنیم. به دلیل نبود CPU کل بر بایستی تعویض گردد.

آموزش سخت افزار مانیتور با بکارگیری تجهیزات وبردهای متنوع در شرکت امکان تشریح سخت افزار را راحتر وقابل فهم تر برای دانشجویان عزیز میکند لذا کلاسهای عملی این امکان را فراهم میکند تا دید دانشجویان نسبت به تشریح سخت افزاری مانیتور بهتر وسهل تر گردددر قسمت پنل مانیتور که روشنایی ان توسط یک رشتهLED در قسمت افقی وعمودی پنل قراردارد وتوسط برد HIGHولتاژ باعث روشن شدن نور در پشت پنل میگردد لذا قطعی در یکی ازرشته های LED باعث قطع شدن بقیه ان میشود ویا نور پنل قطع و وصل میگرددلذا بایستی تک تک تست LEDها انجام گردد. سیاهی وظاهر LEDها نیز میتواند به تعمیرکار درشناسایی LEDمعیوب کمک کند. امید است تجربیات متخصصان با تجربه شرکت بتواند کمک شایانی در رفع عیب مانیتور به تعمیرکاران عزیز ارایه کند.