نمایندگی رسمی تعمیرات ویدئو پروژکتور

ویدیو پروژکتور یکی از پرکاربردی ترین وسایل جهت نمایش فیلم و عکس در منازل ومحیطهای آموزشی ودانشگاهها ومحیطهای عمومی میباشد به دلیل حجم بزرگ تصاویر بر روی سطوح باعث شده تصاویر به صورت قابل توجهی بزرگ شود هیچ تلویزیون به ابعاد ویدئو پروژکتور نمیتواند قابل رقابت باشد.